• “Lokotrack LT100C” we “Lokotrack LT120” ykjam eňek döwüjisi
  • “Lokotrack LT100C” we “Lokotrack LT120” ykjam eňek döwüjisi
  • “Lokotrack LT100C” we “Lokotrack LT120” ykjam eňek döwüjisi

“Lokotrack LT100C” we “Lokotrack LT120” ykjam eňek döwüjisi

Lokotrack LT100Cgörnüşli döwüjiniň iki sany iýmitlendiriji tertibi bar.Köp mukdarda inçe däneli programmany öňünden barlamagyň zerurlygy, birleşdirilen görnüşli plastinka iýmitlendirijisini üpjün edip biler we garaşsyz goşa barlag enjamy bilen enjamlaşdyrylar.Saýlanan iýmitlendiriş ulgamyna görä, ýol görnüşli gyjyndyryjy, LT100C bilen 6m 3 iýmitlendiriji 3, 9m armatura konfigurasiýasy üçin standart ýa-da goşmaça kuwwat hökmünde enjamlaşdyrylyp bilner.

Mundan başga-da, “Lokotrack LT100C” görnüşli gyryjy hem goşmaça çykaryjy konweýer.Uzynlygy 11 metr bolan adaty çykaryjy konweýerden başga-da, 14 m uzynlykdaky zarýad beriji maşyn goşmaça bukulyp bilner, çykaryş beýikligi 3,7m.

IC500 akylly dolandyryş ulgamy adaty Lokotrack LT100C görnüşli döwüjidir, başlangyjy aňsatlaşdyrýar.Akylly dolandyryş ulgamy hasylyň iň ýokary derejä ýetmegini üpjün etmek üçin ähli eziş prosesine gözegçilik edip we optimizirläp biler.Haçan-da döwüjiniň ýalňyşlygy bar bolsa, näsazlyk sebäbini işgärler üçin anyk maglumat beriň.

7-33

“Lokotrack LT120E” eňek döwüjisi (ykjam) oňat tygşytly energiýa, enjamlar toplumy dürli aýratynlyklara eýedir.Polwi ýokary inersiýasy bolan C120 eňek döwüjisi deňagramlylygy bozmak işine ýetip biler, Caterpillar C13 bolsa 1500rpm durnukly işlemegi çaltlaşdyrmak üçin 4 silindrli hereketlendiriji we generator.

Lokotrack LT120 gidrawliki ýa-da elektrik hereketlendiriji wersiýasy bilen bazara çykýar. Dizel elektrik hereketlendirijisi üçin dizel hereketlendirijisi bolan 420v generator tarapyndan ýa-da doly elektrik hereketlendirijisine ýetmek üçin göni elektrik toruny birikdirip, Lokotrack LT120E eňek döwüjisi (ykjam).Elektrik togy bilen herekete getiriji, konweýer kemeri we bölüji başlangyç ulgamy.Başlangyç ulgamy, iýmitlendirijiniň ters işleýşine düşünip biler, şeýlelik bilen iýmitlendirmek we blokirlemek enjamlaryndan gaça durar

“Lokotrack LT120E” eňek döwüjisi (ykjam) ýangyjyň sarp edilişini 50 göterim azaltmak we önümçiligi üç esse artdyrmak borjuna ýetdi.


Iş wagty: Noýabr-16-2022