• GP200 konus ýykyjynyň synag işleýşi
  • GP200 konus ýykyjynyň synag işleýşi
  • GP200 konus ýykyjynyň synag işleýşi

GP200 konus ýykyjynyň synag işleýşi

1. esasy birikmäniň berkidilmegini barlamazdan ozal konus döwüjisi, maşynyň el aýlanmagy bilen azyndan 2-3 tegelek aýlanmak üçin eksantrik ýeň.Çeýe boluň.Hiç hili dyknyşyk hadysasy, sürüp bilmez.

2. Işe başlamazdan ozal nasos başlamaly.Konus döwüjini başlamak üçin ähli ýaglaýyş nokatlaryna çenli alnan çalgy ýagy.

3. howa geçiriş synagy, üznüksiz işlemek 2 sagatdan az bolmaly däldir

4. howa gatnawy synagy aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

(1) tizlik bilen aýlanmak üçin merkezi çyzygyň töweregindäki eziji konus 15 aýlawdan geçmeli däldir.

(2) wagtal-wagtal kelleli dişli sesler bolmaly.

(3) nebit basyşyna 1,5 kg / cm2 - 0.8 aralygynda bolmaly

(4) yzyna gaýdýan ýagyň temperaturasy 50 DEG C-den geçmeli däldir

(5).Synagdan soň konus döwüjiniň sürtülme bölekleri mis bilen ýapylmaly däl, ýakylmaly we geýilmeli däl

5. eger döwüjiniň konusynyň tizligi erbet hadysa döredýän bolsa, derrew durmaly, düzedilmelidigini barlamaly.Nebitiň mukdary, soň bolsa gaýtadan barlaň.

6. kellesi dişli wagtal-wagtal ses eşidýän bolsa, dişli dişli gurnamagyň dogrulygyny barlamaly we kellesi dişli boşlugyny barlamaly.

GP200 kiçi dişli dizaýny patentledi.Bu dizaýnyň esasy artykmaçlygy pes gurnama beýikligi.Bu gurnama çykdajylaryny azaldýar, goldaw beriji gurluş has kiçi bolýar, konweýer gysga bolar ýaly, GP konus döwüjisi ykjam programma iň oňat çözgüt bolýar.Gazetleri çalyşýança, şol bir döwüjiler ikinji derejeli, üç derejeli ýa-da dört derejeli döwüjiler ýaly ulanylýar.Her bir görnüşde, dürli programmalarda ideal işlemegi üpjün etmek üçin köp sanly optimal dizaýn wariantlary bar.


Iş wagty: 21-2022-nji oktýabr