• Biz hakda
  • Biz hakda
  • Biz hakda

Biz hakda

MING FENG MAZINERI

Işewürlik gerimi:Mehaniki esbaplary, gurluşyk materiallaryny, polat, elektron önümlerini, enjam önümlerini, umumy mehaniki enjamlary we elektrik enjamlaryny satmak;awtoulag bölekleriniň we elektrik enjamlarynyň lomaý satuwy;milli kanunlar, düzgünler we syýasatlar tarapyndan rugsat edilen harytlary we tehnologiýalary import we eksport etmek.(kanuna laýyklykda tassyklanmaly taslamalar diňe degişli bölümler tarapyndan tassyklanandan soň işledilip bilner).

Näme üçin bizi saýlamaly?

Çözgütler

Alyjylarymyz bilen agdyklyk edýän dostlukly gatnaşyklary saklamak bilen, täze talaplary kanagatlandyrmak üçin çözgüt sanawlarymyzy elmydama täzeläp durýarys.

Gowulaşmak

Tehnologiýa köp maýa we adam resurslaryny goýduk, önümçiligiň gowulaşmagyna itergi berdik.

Üstünlik

Biziň artykmaçlygymyz doly kategoriýa, ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy!Şol esasda önümlerimiz müşderileriň ýokary öwgüsini gazandy.

Biz kim?

Ming Feng enjamlary, Zeng Guofanyň dogduk şäheri, Hunan welaýatynyň Loudi şäheriniň Şuangfeng etrabynda ýerleşýär. Geografiki ýerleşişi we amatly transporty bilen.Magdan enjamlarynyň böleklerini eksport etmekde ýöriteleşen söwda kompaniýasydyr.

Döredilen gününden başlap, magdan enjamlarynyň aksesuarlarynyň we birinji derejeli satuw toparynyň hünär derejesi bilen, maşynlaryň daşary söwdasynyň çalt ösmegi, Angliýa, ABŞ, Germaniýa, Russiýa, Ukraina, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Polşa we başga-da onlarça ýurt we sebit.

Kompaniýa, esasan, dürli marka döwüjiler we ekskawator bölekleri, eňek döwüji bölekler (eňek plastinka, gapdal plastinka, blok, açar plastinka we ş.m.), konus döwüji bölekler (konkaw, mantiýa, paýlaýyş plastinka, konus kellesi we ş.m.) bilen meşgullanýar. , degirmen zapas şaýlary (asma, polat top we ş.m.), täsir ediji bölekler (zarba çyzgysy, zarba plastinka, gapdal plastinka we ş.m.), çekiç döwüjiniň bölekleri (çekiç, panjara we ş.m.), rolik döwüjiniň bölekleri (goşa rolik) , döwüji dişler rolik we ş.m.), dredger bölekleri (zynjyr baglanyşygy, çelek we ş.m.), ekskawator bölekleri (ekskawator çelegi, çelek dişleri, çelek adapteri, gapdal kesiji we ş.m.), Gum öndürýän maşyn bölekleri we beýleki könelişýän önümler we dürli aşaga çydamly garyndy bölekleri.

Önüm bazaryny ösdürmek we satuwdan soňky önüm we ses dolandyryş meýilnamalarynyň beýleki taraplary üçin kompaniýanyň ajaýyp marketing topary we içerki resmi hyzmatdaşlary bar. Güýçli, hünär gözleg we ösüş topary we ösen, ajaýyp satuw we hyzmat düşünjesi, kompaniýanyň önümleri Içerki we daşary ýurtlarda görnükli we bazar paýy ýokary, kompaniýa "halka gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak" iş pelsepesine eýerýär, Müşderileriň gyzyklanmalaryny elmydama birinji ýerde goýuň, müşderilerimiziň hersine iň ýokary üpjün etmek üçin bagyşlanýar ýokary hilli önümler we hyzmatlar.

Kompaniýa daşary ýurt önümleriniň önümlerini daşary ýurt bazaryna ugrukdyrar, birinji derejeli hyzmaty esas hökmünde kabul eder, ak ýürekli täzelikleri ideýa hökmünde kabul eder, size ýokary hilli we ýokary baha önümini hödürlär.Sapar, ýol görkeziji we iş gepleşiklerine hoş geldiňiz.

Şahadatnamalarymyz

Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.Bu, kompaniýanyň netijeli dolandyryş ulgamynyň işleýändigini we şol bir wagtyň özünde, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak bilen bir hatarda ulanylýan kanunlar we kadalar bilen talap edilýän önümleri we hyzmatlary üpjün edip biljekdigini subut edýär.Müşderiniň nukdaýnazaryndan, hünärli önümleriň müşderi merkezi önümçiligi, şeýlelik bilen müşderiniň kanagatlylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

Zhenshu1
Zhenshu3
zhenshu2