• Haryt habarlary
 • Haryt habarlary
 • Haryt habarlary

Haryt habarlary

 • C seriýaly eňek döwüjiniň aýratynlyklary

  C seriýaly eňek döwüjiniň aýratynlyklary

  “C” seriýaly eňek döwüjisi karýer, magdan gazmak, çagyl çukur we hatda şeýle ideal ýerüsti eziji enjamlary gaýtadan işlemekdir.Olary gurmak aňsat, güýçli öndürijilik, ýokary öndürijilik we bar bolan enjamlary täzelemek ýa-da täze eziji stansiýa üçin ulanylyp bilner.C seriýasy sebäpli ...
  Koprak oka
 • “Lokotrack LT100C” we “Lokotrack LT120” ykjam eňek döwüjisi

  “Lokotrack LT100C” we “Lokotrack LT120” ykjam eňek döwüjisi

  “Lokotrack LT100C” görnüşli döwüjiniň iki sany iýmitlendiriji tertibi bar.Köp mukdarda inçe däneli programmany öňünden barlamagyň zerurlygy, birleşdirilen görnüşli plastinka iýmitlendirijisini üpjün edip biler we garaşsyz goşa barlag enjamy bilen enjamlaşdyrylar.Saýlanan iýmitlendiriş ulgamyna görä, yzarlaň ...
  Koprak oka
 • GP200 konus ýykyjynyň synag işleýşi

  GP200 konus ýykyjynyň synag işleýşi

  1. esasy birikmäniň berkidilmegini barlamazdan ozal konus döwüjisi, maşynyň el aýlanmagy bilen azyndan 2-3 tegelek aýlanmak üçin eksantrik ýeň.Çeýe boluň.Hiç hili dyknyşyk hadysasy, sürüp bilmez.2. Işe başlamazdan ozal nasos başlamaly.Allhli çalgy ýagyna çenli alnan çalgy ýagy ...
  Koprak oka
 • Jübi eňek döwüjisi -LT100

  Jübi eňek döwüjisi -LT100

  Onuň “Lokotrack” LT100C görnüşli C100 görnüşli eňek döwüjisi, esasy komponenti, iýmitlendiriji port spesifikasiýalary (mm * mm) 1100 x 850. Öndürijiniň kuwwat çeşmesi 310kW güýji bolan C13 görnüşli pes çykarylýan dizel hereketlendirijisidir.Kesiji enjamyň hili 58000kg.Lokotrack LT ...
  Koprak oka
 • Simmons konus ýykyjy CS seriýasy

  Simmons konus ýykyjy CS seriýasy

  Gurluşyň düzümi: CS seriýaly konus döwüjisi esasan maşyn çarçuwasyndan, durnukly konus gurnamasyndan, hereketli konus gurnamasyndan, pru springina mehanizminden, jam şekilli şaha çarçuwasyndan we geçiriş böleklerinden durýar.Elektrik ulgamy, ýag çalmak ulgamy we gidrawliki boşlugy arassalamak boýunça kömekçi bölek ...
  Koprak oka
 • CS Simmons konus döwüjiniň aýratynlyklary

  CS Simmons konus döwüjiniň aýratynlyklary

  1. performanceokary öndürijilik: boşlugyň optimizasiýa dizaýny we amatly tizligiň we urmagyň utgaşmasy arkaly bu enjam şol bir hereket edýän konusyň diametri boýunça iň köp iş edip biler.Şonuň üçin bahar konusyny döwüjiniň şol bir görnüşi bilen deňeşdirilende has ýokary öndürijiligi we önümçilik kuwwaty bar ...
  Koprak oka
 • Simmons konus ýykyjy PYS seriýasy

  Simmons konus ýykyjy PYS seriýasy

  Simmons konus döwüjisi, Amerikan Simmons konus döwüjiniň tehnologiýasyny ornaşdyrmak we siňdirmek esasynda işlenip düzülen täze konus döwüjisi (PY bahar konus döwüjisi). Deňeşdirmekde, maşyn öndürmek kuwwatynda PYS Simmons konus önümiň ululygy, önümiň görnüşi, agramy enjamlar, ...
  Koprak oka
 • Roller döwüjiniň eşigini nädip azaltmaly

  Roller döwüjiniň eşigini nädip azaltmaly

  Rolik deriniň könelmegine täsir edýän esasy faktorlar, döwülen materialyň gatylygy we bölejikleriniň ululygy, rolik derisiniň materialy, rulonyň ululygy we üstki görnüşi, magdan iýmitleniş usuly we ş.m.Bu faktorlara jogap hökmünde dogry çemeleşme: (1) är-aýal ...
  Koprak oka
 • Roller Crusher bilen gum ýasamagyň artykmaçlyklary

  Roller Crusher bilen gum ýasamagyň artykmaçlyklary

  Ekiz rulon döwüjiniň iş prinsipine laýyklykda: iki rulonyň arasynda, armatura ýa-da gapjygy sazlaýjy enjam, sazlaýjy bolt bilen iň ýokary armatura enjamy, pürs iň ýokarky iş tapgyryndan aýlananda, wilka çekilende sazlaýjy bolt. , ýagny iki rulon ...
  Koprak oka
 • TRIO eňek Crusher CT Series önümleriniň artykmaçlygy

  TRIO eňek Crusher CT Series önümleriniň artykmaçlygy

  Eňek döwüjisi gaty ýokary aşaga garşylygy talap edýär we material köplenç ýokary aşaga çydamly marganes polat örtük plastinkasyndan ýasalýar.Haçan-da ýokary eşikli çydamly marganes polat örtükli plastinka, ezýän kameranyň içinde iki eňek plastinka (marganes polat), eňek plastinkasy berkidilýär (şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Iki dişli rolikli döwüjini nädip has gowy ulanmaly we goldamaly?

  Iki dişli rolikli döwüjini nädip has gowy ulanmaly we goldamaly?

  Ilki bilen, goşa dişli rolikli döwüjini ulanmak Iki dişli rolikli döwüjisi ulanylandan soň, howpsuz işlemegi üpjün etmek we iň oňat öndürijiliginden doly peýdalanmak üçin talaplara laýyklykda yzygiderli saklanmaly we 1 ulgam döretmeli , döwüjini başlamaly ...
  Koprak oka
 • PF täsir ediji tehniki artykmaçlyklary

  PF täsir ediji tehniki artykmaçlyklary

  Täsir ýuwujy, iň köp ulanylýan döwüjiniň görnüşlerinden biridir.Täsir döwüjiniň bölekleri, wagtynda çalşylmaly täsir ediji döwüjiniň möhüm bölegi.Täsir edijiniň umumy görnüşleri: PF1210, PF1214, PF1007, PF1010, PF1315, PF1515.Kesiji üçin P, täsir etmek üçin F.Soňky san r ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4