• 40 mm TiC Terex MVP450 konus çyzgysy we jam liner
  • 40 mm TiC Terex MVP450 konus çyzgysy we jam liner
  • 40 mm TiC Terex MVP450 konus çyzgysy we jam liner

40 mm TiC Terex MVP450 konus çyzgysy we jam liner

Gysga düşündiriş:

Konus ýykyjy üçin ISO 9001 kepillendirilen, doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşýan bölekler bilen gelýän rahatlygy talap edýän bolsaňyz.MF konus döwüjiniň köýnek böleklerini üpjün edip biler


Maglumat üçin bize jaň ediň:Telefon: + 86-18973821771

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş:

Terex MVP450 Konus ýykyjy

MESELE:

Könelişen ömri gowulaşdyryň we bölek çalşylmagy sebäpli peçiň gymmat bahaly ýapylmagynyň öňüni alyň.

Çözgüt:

Marganes konuslaryny we mantiýalaryny 40mm TiC bölekleri bilen çalyşyň.

Netijeler:

Adaty özboluşly “Terex” konuslary we mantlary 7 gün işleýär, MF 40mm TiC konus çyzgylaryny we jam liniýalaryny saýlanyňyzdan soň, ömri 21 gün.Asyl böleklerinden 3 esse.

Üstünlikleri:

1. Geýim ömrüniň artmagy - MGS Casting-iň özboluşly TiC goýulýan konus çyzgylary we jam çyzgylary dizaýny, iň köp ulanylýan köýnek ömri we döwülmegi azaltmak üçin güýçlendirilen ýokary köýnek zolagyny görkezýär.

2. Işleýşi ýaly güýçlenýär - Konkawlar we mantylaryň bedeni çydamly marganes polatdan (Mn18Cr2) guýulýar, bu näçe köp işleseňiz kynlaşýar.

3. Yzygiderli geýim - Birmeňzeş önüm öndürmek we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin has yzygiderli geýim tertibi.

4. Titan Karbidler - Häzirki wagtda bar bolan TiC goýmalary 20mm, 40mm, 60mm we 80mm çuňluklarda.

5. Az üýtgeşiklikler - has berk çydamlylyk we uzyn köýnek ömri az üýtgeşmeleri, köp wagt sarp etmegi we tehniki hyzmatyň çykdajylaryny peseltmegi aňladýar.

Kesiji bölekler:

Bizde takyk işlenip düzülen çalyşýan döwüjiniň ätiýaçlyk şaýlary bar, şol sanda kelleler, tabaklar, esasy şah, rozetka, rozetka, eksantrik gyrymsylyk, baş pyçaklar, dişli enjamlar, hasaplaýyş wilkasy, hasaplaýyş jaýy, esasy jaý, esasy oturgyç çyzgysy we başgalar, ähli enjamyňyzy goldap bileris mehaniki ätiýaçlyk şaýlary.

44

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.30 ýyl önümçilik tejribesi, 6 ýyllyk daşary söwda tejribesi

2.Gaty hil gözegçiligi, öz laboratoriýa

3.ISO9001: 2008, BUREAU VERITAS


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär